Statut HPD "Planik" Umag

Na osnovi članka 20. Statuta Hrvatskog planinarskog društva Planik Umag i na temelju Članaka 11. Zakona o udrugama (»Narodne Novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 14. st. 3. i 47. st. 6. Zakona o sportu (»Narodne Novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Društva je na sjednici od 9.prosinca 2013. godine donijela

 

S T A T U T

 

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA "PLANIK" UMAG

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Hrvatsko planinarsko društvo "PLANIK" UMAG (u daljnjem tekstu: Društvo) je dobrovoljno udruženje građana koji žele ostvariti svoje ciljeve i interese zajedničkim posjećivanjem planina i kretanjem u prirodi radi vlastite rekreacije i čuvanja prirode uopće.

 

Članak 2.

 

Radi promicanja interesa Društva kao cjeline, Društvo se može udruživati u zajednicu planinarskih ili sportskih udruga ili/i saveza na području grada, općine i Istarske županije.

 

Članak 3.

 

Društvo prihvaća Statut Hrvatskog planinarskog saveza donesenog na Skupštini HPS-a dana 26.svibnja 2007. godine, te je time član Hrvatskog planinarskog saveza koji ima sjedište u Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Puni naziv Društva glasi: Hrvatsko planinarsko društvo "PLANIK" UMAG. Uz puni naziv, Društvo upotrebljava i skraćeni naziv: HPD "PLANIK" UMAG. Sjedište Društva je u Umagu, Obala Josipa Broza Tita 3/I.

 

Članak 5.

 

Društvo ima podružnice u gradovima: Buje, Novigrad, Poreč i Buzet.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm, u kome su uz obod pečata upisane riječi: HPD "PLANIK" UMAG. U sredini pečata je znak HPS-a. Za računske i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Pečate zadužuju, danom izbora, predsjednik Društva, tajnik Društva i pročelnici podružnica.

Društvo ima svoj znak poluovalnog oblika. Gornja ploha znaka je ravna.

U gornjem dijelu znaka na tamnoplavom polju stoji natpis čija se slova u žutoj boji HPD, a ispod se slova u bijeloj boji PLANIK. U donjem dijelu je stiliziran prikaz sunčevih zraka iz lijevog ugla prema desnom, u žutoj boji, koje obasjavaju planine u zelenoj boji, a ispod označavaju valove u bijeloj boji.

U dnu znaka je plavom bojom ispisan naziv UMAG. Znak je obrubljen rubnikom u nježnoj plavoj boji.

Zastava Društva je lisno zelene boje veličine 200x100 cm sa znakom Društva u gornjoj polovici zastave.

Zastava se ističe na svim sjednicama Skupštine i prigodnim manifestacijama od značaja za rad i djelatnost Društva, a prema ocjeni Upravnog odbora.

Zastava se čuva u prostorijama Društva.

 

Članak 6.

 

Dan Društva je 9. prosinca – dan Osnivačke skupštine Društva.

O načinu i obilježavanju Dana Društva odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 7.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i programskih zadaća Društvo surađuje sa znanstvenim institucijama, trgovačkim društvima, školama, sportskim udrugama i zajednicama, ustanovama, tijelima državne uprave i lokalne, područne (regionalne) samouprave.

 

 

 

Članak 8.

Rad Društva je javan.

Sve svoje akcije Društvo provodi putem objava na oglasnim pločama, pismenim ili usmenim obavijestima, izdavanjem tiskanog materijala, putem elektroničke pošte i interneta.

 

Članak 9.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti.

Za preuzete obveze Društvo odgovara svim svojim sredstvima.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

 

Članak 10.

 

Rad u tijelima Društva dobrovoljan je društveni rad koji se obavlja sukladno načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 

  1. SVRHA, CILJEVI I ZADAĆE

 

Članak 11.

 

Osnovnu svoju djelatnost – planinarenje Društvo ostvaruje tako da:

-          okuplja građane svih starosnih dobi koji su voljni posjećivati planine i hodati u prirodi, te čuvati i njegovati prirodno bogatstvo

 

-          razvija organizirane oblike planinarenja i stvara uvjete za unapređenje planinarske kulture i razvoj ukupne planinarske djelatnosti

-          potiče boravak u prirodi i tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja ili rekreacije

-          pokreće i organizira djelatnost na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno povijesnih spomenika u planinama

-          razvija ljudsko dostojanstvo, skromnost, upornost, snalažljivost, prisebnost, odvažnost i izdržljivost svojih članova, tako što stvara uvjete za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog čovjeka

-          organizira samostalno ili u suradnji s drugim društvima planinarske izlete, pohode, ture, susrete, sletove, ekspedicije, logorovanja, planinarska takmičenja i druge manifestacije

-          organizira obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, putova i sl.

-          jača materijalnu osnovu i imovinu udruge planinara, vodi brigu i pomaže u gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuća, skloništa)

-          promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni rad među planinarima

-          njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njegovo očuvanje

-          organizira osposobljavanje svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i dr. sličnih stanja

-          surađuje s odgovarajućim institucijama i dr. udrugama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju

-          brine se o upoznavanju članstva s tehnikom planinarstva i alpinizma, te o razvoju i unapređenju planinarenja uopće

-          priređuje predavanja, izložbe i sl. s planinarskim sadržajima

-          obavlja i dr. poslove potrebne za unapređenje planinarenja.

 

  1. ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Članak 12.

 

Članom Društva postaje se dobrovoljnim pristupanjem, prihvaćanjem ovog Statuta i prihvaćanjem pravila planinarske etike.

Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom odnosno markicom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Pristupnicu za maloljetne članove potpisuje roditelj, odnosno staratelj.

 

Članak 13.

 

Članovi Društva mogu biti aktivni i neaktivni.

Aktivnim članom se smatra onaj član koji tijekom kalendarske godine sudjeluje najmanje u tri aktivnosti koju organizira Društvo.

 

Članak 14.

 

Aktivni članovi imaju slijedeća prava:

-          aktivno sudjelovati u radu Društva, predlagati i sudjelovati u donošenju odluka i zaključaka

-          birati i biti biran u tijela Društva

-          pravo glasa na Skupštini koje vrše osobno

-          sudjelovati u organiziranim planinarskim aktivnostima

-          koristiti povlastice vezano za članstvo u planinarskoj udruzi.

 

Neaktivno članovi imaju slijedeća prava:

-          sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge, bez sudjelovanja u donošenju odluka i zaključaka

-          sudjelovati u organiziranim planinarskim aktivnostima

-          koristiti povlastice vezano za članstvo u planinarskoj udruzi

 

Članak 15.

 

Dužnosti člana Društva su:

-          baviti se planinarskim aktivnostima

-          sudjelovati u radu Društva i svojom aktivnošću doprinositi unapređenju rada

-          pridržavati se pravila i normi planinarske udruge i čuvati njen ugled

-          redovito plaćati članarinu

-          čuvati i podizati ugled i interes Društva

-          čuvati imovinu Društva.

 

Članak 16.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

-          prestankom rada društva

-          istupom

-          neplaćanjem članarine

-          isključenjem (odluka Suda časti)

-          smrću.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor automatizmom, izuzev kod isključenja kada odluku donosi Sud časti.

Nezadovoljan član može podnijeti žalbu koju rješava Skupština društva.

 

Članak 17.

 

Društvo svoje članstvo i rad može organizirati kroz ustrojstvene oblike kao: podružnice, sekcije, odsjeke, ogranke i stanice, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe i ne mogu ga steći.

Podružnice mogu biti za područje grada, općine, mjesnog odbora, mjesta ili trgovačkog društva.

Sekcije mogu biti: markacijska, alpinistička, skijaška, speleološka.

Odsjeci mogu biti: za školsku djecu, za mladež, za veterane.

Podružnice, sekcije, odsjeci, ogranci i stanice biraju svog pročelnika.

Pročelnik podružnice član je Upravnog odbora po funkciji.

 

IV. USTROJ DRUŠTVA

Članak 18.

 

Tijela Društva su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik
  4. Tajnik
  5. Nadzorni odbor
  6. Sud časti

Skupština

Članak 19.

 

Skupština Društva je najviše tijelo Društva koje upravlja poslovima Društava.

Skupštinu sačinjavaju ravnopravno svi aktivni članovi Društva i predstavlja izravni oblik odlučivanja.

Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu sudjelovati i neaktivni članovi Društva, ali bez prava glasa.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako se odazvalo više od polovine ukupnog broja aktivnih članova Društva, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih aktivnih članova.

Skupština može biti redovna ili izvanredna.

Redovna Skupština se održava jednom godišnje.

Izvanredna Skupština se održava prema potrebi.

Redovna izborna Skupština održava se svake četvrte godine .

 

Članak 20.

 

Skupština:

-          donosi osnovnu programsku orijentaciju,

-          donosi i mijenja statut i njegove izmjene i dopune

-          bira predsjednika i tajnika Društva

-          bira Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti

-          daje razrješnicu članovima Upravnom odbora, Nadzornog odbora i Sudu časti

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine

-          razmatra i prihvaća izvješća o radu organizacijskih i radnih tijela Društva

-          razmatra važna pitanja iz rada društva, donosi stavove, odluke, zaključke i preporuke

-          odlučuje o visini članarine

-          odlučuje o žalbama i predstavkama članova

-          obavlja i druge poslove od interesa za planinarsko društvo.

 

Članak 21.

 

Skupštinu saziva predsjednik Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu u roku od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva i u slučaju kada to zatraži 1/5 aktivnih članova Društva, Hrvatski planinarski savez ili Nadzorni odbor društva.

Ako predsjednik ne sazove skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Poziv za Skupštinu s objavom dnevnog reda i odgovarajućim materijalom mora biti objavljen članovima najmanje 8 dana prije održavanje Skupštine.

 

Članak 22.

 

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz redova prisutnih aktivnih članova.

Sjednicu Skupštine otvara i njome rukovodi do izbora radnog predsjedništva predsjednik Društva ili član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom koji donosi Skupština.

Rad Skupštine je javan i o tome se vodi zapisnik.

 

Upravni odbor

 

Članak 23.

 

Upravni odbor Društva je poslovodno i izvršno tijelo, a bira ga ili potvrđuje skupština kojoj odgovara za svoj rad.

Uz kolektivnu odgovornost koju ima Upravni odbor, svaki član Upravnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.

 

Članak 24.

 

Upravni odbor broji 11 članova koje se bira na četiri godine, a mogu biti ponovo birani na tu dužnost.

U Upravni odbor biraju se po dva člana iz središnjice i iz svake podružnice Društva, od kojih jedan mora biti pročelnik. Predsjednik Društva član je Upravnog odbora po funkciji i isti se ne bira.

 

 

Članak 25.

 

Upravni odbor:

 

-          provodi politiku, smjernice i odluke koje je utvrdila Skupština, donosi poslovnik, plan i program svog rada

-          upravlja imovinom društva i donosi odluke o materijalno-financijskom poslovanju sukladno financijskom planu

-          priprema i razmatra materijale za Skupštinu

-          donosi odluku o sazivanju Skupštine s prijedlogom dnevnog reda, utvrđuje prijedlog Statuta, te njegovih izmjena i dopuna

-          donosi financijski plan i zaključni račun društva

 

-          surađuje s dr. planinarskim društvima, udrugama, zajednicama, trgovačkim društvima i državnim tijelima

-          objedinjava i usmjerava rad svih radnih tijela Društva

-          organizira i saziva potrebna savjetovanja, predavanja, tečajeve i dr. skupove radi osposobljavanja svojih članova

-          daje prijedloge nadležnim tijelima za dodjelu priznanja zaslužnim članovima Društva

-          obavlja stručne, tehničke, administrativne i njima slične poslove za potrebe Društva

-          ustanovljava potrebna radna tijela radi boljeg ostvarivanja ciljeva i zadaća

-          određuje predstavnika Društva u HPS

-          donosi odluku o izdavačkoj, informativnoj, marketinškoj i dr. djelatnosti

-          obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, kao i one koje mu povjeri Skupština

 

Članak 26.

 

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Društva na svoju inicijativu, na prijedlog tajnika ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.

Sjednicu Upravnog odbora može sazivati i Nadzorni odbor društva.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odluke i zaključke donosi javnim glasovanjem i to većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 28.

 

O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži donijete odluke i zaključke.

 

Članak 29.

 

Predsjednik

 

1)       Predsjednika društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost može biti ponovno izabran.

2)       U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

3)       Predsjednik brine o radu Društva i njegovih organa. Odgovoran je za rad u skladu sa

zakonima, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

4)       Predsjednik predstavlja Društvo pred trećim osobama i preuzima prava i obveze u skladu sa zaključcima organa Društva.

5)       Saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi radom.

6)       Predsjednik Društva predlaže Upravni odbor kojega potvrđuje Skupština.

7)       Predlaže Upravnom odboru pročelnike sekcija, odsjeka i stanica

8)       Za svoj rad Predsjednik odgovoran je Skupštini Društva.

 

 

 

 

 

Članak 30.

 

Tajnik

 

1)       Tajnika društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost može biti ponovno izabran.

2)       Priprema materijale za Skupštinu, Upravni odbor i druga radna tijela u Društvu.

3)       Pomaže predsjedniku Društva u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora.

4)       Obavlja administrativne poslove u Društvu.

5)       Obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

6)       Ostala ovlaštenja i dužnosti tajnika regulira Upravni odbor u okviru poslovanja.

7)       Za svoj rad Tajnik je odgovoran Skupštini Društva.

 

Nadzorni odbor

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost mogu biti ponovo birani.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor sukladno zakonu i Statutu Društva nadzire materijalno i financijsko poslovanje i izvršenje programa, rad organa Društva , te zakonitost i primjenu općih i organizacijskih akata i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i dr. tijela Društva.

Svi organi i radna tijela Društva dužni su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje poslovanje.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini i daje prijedlog i mišljenje, a može sazvati i Skupštinu ako utvrdi veće nepravilnosti u radu i raspolaganju materijalno-financijskim sredstvima.

 

Sud časti

Članak 33.

 

Skupština Društva bira Sud časti koji se sastoji od tri člana na mandat od četiri godine. Oni na tu dužnost mogu biti ponovo birani.

Sud časti pokreće i provodi postupke te donosi odluke u nestatutarnom ponašanju članova i narušavanju pravila planinarske etike.

 

Članak 34.

 

Sud časti sukladno Pravilniku o radu Suda časti Hrvatskog planinarskog saveza i Kodeksau planinarske etike Hrvatskog planinarskog saveza, može u provedenom postupku izreći:

 

-          opomenu

-          ukor

-          zabranu sudjelovanja na planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine

-          zabranu vršenja funkcija u izvršnim tijelima društva u vremenu od jedne do tri godine

-          privremeno isključenje

-          trajno isključenje

 

Postupak pokretanja, provođenja i izricanja odluka Suda časti regulira se posebnim pravilnikom HPS-a.

Članak 35

 

Nakon odluke Suda časti kažnjena stranka može u roku od 15 dana po dostavi Odluke Suda časti pokrenuti žalbeni postupak na skupštini Društva.

 

 

 

 

 

 

V. STRUČNE SLUŽBE I DJELATNOSTI

 

Članak 36.

 

U okviru Društva mogu se osposobljavati članovi za pojedine stručne službe i djelatnosti predviđene Statutom HPS-a.

Članovi Društva osposobljeni za specijalne stručne službe i djelatnosti mogu se udruživati u Stanice na području Istre.

Sve oblike školovanja i usavršavanja koja se financiraju sredstvima Društva odobrava Upravni odbor Društva.

 

VI. IMOVINA, MATERIJALNA SREDSTVA I SREDSTVA ZA RAD

 

Članak 37.

 

Imovinu Društva čine pokretne stvari, materijalna dobra i prava, te novčana sredstva kojima Društvo upravlja i raspolaže. Imovinom Društva raspolažu i upravljaju tijela Društva.

 

Članak 38.

 

Društvo ostvaruje sredstva za rad kroz:

 

-          članarinu

-          dotaciju iz proračuna gradova i općina

-          prihode ostvarene obavljanjem gospodarske, izdavačke, informativne, turističke, marketinške ili dr. djelatnosti

-          priloge, poklone, donacije i sponzorstva

-          prihode od priredbi, akcija i priređivanja igara na sreću

 

-          pomoć i doprinos trgovačkih društava, tijela državne uprave, zajednica i građana

-          prigodnu prodaju planinarskih znački

-          reklamu

-          drugi izvore sukladno zakonu

 

Članak 39.

 

Društvo upravlja sredstvima za svoj rad sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruga građana i u okviru svog godišnjeg financijskog plana.

 

Članak 40.

 

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Upravni odbor.

Financijski plan donosi se za jednu poslovnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donijet. Po završetku godine sastavlja se zaključni račun koji usvaja Skupština.

Usvojeni financijski plan može se po potrebi mijenjati.

 

Članak 41.

 

Imovinom Društva upravljaju i raspolažu tijela Društva sukladno propisima o materijalno -financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Ako u svom djelovanju Društvo ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva, odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

Članak 42.

 

Društvo može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluku o stjecanju imovine, kao i o davanju u zakup nekretnina donosi Upravni odbor o čemu obavještava Skupštinu na idućoj sjednici.

 

 

 

 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 

Svi akti donijeti na osnovu dosadašnjeg Statuta ostaju na snazi i primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Svi opći akti Društva moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana njegova donošenja.

 

Članak 44.

 

Upravni odbor ovlašten je donositi izmjene i dopune Statuta Društva koje ne zadiru u osnovnu djelatnost Društva – planinarenje, a odnose se isključivo na usklađivanje sadržaja s novodonijetim zakonskim propisima.

 

Članak 45.

 

Rad Društva prestaje:

 

-          odlukom aktivnih članova

-          odlukom Skupštine

-          smanjenjem broja članova ispod zakonskog ograničenja.

-          prestankom aktivnosti u dužem vremenskom razdoblju.

 

Članak 46.

 

U slučaju prestanka djelovanja Društva, neposredno prije njegova prestanka, imovina Društva prenosi se u imovinu njegovog pravnog nasljednika ili u imovinu HPS-a.

 

Članak 47.

 

Za tumačenje odredbi Statuta i svih drugih akata Društva, nadležan je Upravni odbor Društva.

Na odnose koji nisu regulirani ovim Statutom, primjenjuje se odredbe Statuta HPS-a i važeći Zakon o udrugama.

 

Članak 48.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti Statut Društva donijet 15.11.1997. godine, kao i sve njegove izmjene i dopune.

 

Članak 49.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Umagu, 9.prosinca 2013. godine

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA DRUŠTVA

                                                                                              Žužana Dušanić