Statut HPD "Planik" Umag

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) i članka 20. Statuta Hrvatskog planinarskog društva "Planik" Umag (u nastavku teksta Udruga) usvojenog 9. prosinca 2013. godine, Skupština Udruge je na sjednici održanoj 27.srpnja 2015. u Umagu.

 

STATUT

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA "PLANIK" UMAG

 

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Hrvatsko planinarsko društvo "PLANIK" UMAG.

Uz puni naziv, Udruga upotrebljava i skraćeni naziv: HPD "PLANIK" UMAG.

 

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Umagu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi skupština udruge.

 

Članak 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a  kroz suradnju s drugim organizacijama i u inozemstvu.

Udruga ima podružnice u gradovima: Buje, Novigrad, Poreč i Buzet.

                                                                                    

Članak 6.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Upravni odbor može ovlastiti i nekog od članova Upravnog odbora da zastupa Udrugu ako su predsjednik i tajnik odsutni ili spriječeni.

 

Članak 7.

Udruga ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm, u kome su uz obod pečata upisane riječi: HPD "PLANIK" UMAG. U sredini pečata je znak HPS-a. Za računske i administrativne poslove upotrebljava se pečat Udruge istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Pečate zadužuju, danom izbora, predsjednik, tajnik i pročelnici podružnica.

Udruga ima svoj znak poluovalnog oblika. Gornja ploha znaka je ravna.

U gornjem dijelu znaka na tamnoplavom polju stoji natpis čija se slova u žutoj boji HPD, a ispod se slova u bijeloj boji PLANIK. U donjem dijelu je stiliziran prikaz sunčevih zraka iz lijevog ugla prema desnom, u žutoj boji, koje obasjavaju planine u zelenoj boji, a ispod označavaju valove u bijeloj boji.

U dnu znaka je plavom bojom ispisan naziv UMAG. Znak je obrubljen rubnikom u nježnoj plavoj boji.

Zastava Udruge je lisno zelene boje veličine 200x100 cm sa znakom Udruge u gornjoj polovici zastave.

Zastava se ističe na svim sjednicama Skupštine i prigodnim manifestacijama od značaja za rad i djelatnost Udruge, a prema ocjeni Upravnog odbora.

Zastava se čuva u prostorijama Udruge.

 

Članak 8.

Dan Udruge je 9. prosinca – dan Osnivačke skupštine Udruge.

O načinu i obilježavanju Dana Udruge odlučuje Upravni odbor.

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

Cilj Udruge je promocija rekreativnog pješačenja i planinarstva kroz zajedničko kretanje u prirodi i provedbu drugih edukativnih i promotivnih aktivnosti, te prevencija nastanka bolesti i očuvanje čovjekovog okoliša.

 

Članak 10.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: sport; zaštita zdravlja; obrazovanje, znanost i istraživanje; međunarodna suradnja.

Udruga u području sporta djeluje u sljedećim sportovima: 66.1. Planinarenje, 66.2. Alpinizam, 66.3. Ledno penjanje, 67. Sportsko penjanje i 68. Planinsko skijanje.

 

Članak 11.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su: sportaši, sportaši s invaliditetom, sportski djelatnici, djeca – opća populacija, građani - opća populacija, mladi – opća populacija, obitelji, odgojno-obrazovne ustanove, osobe starije životne dobi.

 

Članak 12.

Osnovnu svoju djelatnost Udruga ostvaruje tako da:

-       okuplja građane svih starosnih dobi koji su voljni posjećivati planine i hodati u prirodi, te čuvati i njegovati prirodno bogatstvo

-       razvija organizirane oblike planinarenja i stvara uvjete za unapređenje planinarske kulture i razvoj ukupne planinarske djelatnosti

-       potiče boravak u prirodi i tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja ili rekreacije

-       pokreće i organizira djelatnost na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno povijesnih spomenika u planinama

-       razvija ljudsko dostojanstvo, skromnost, upornost, snalažljivost, prisebnost, odvažnost i izdržljivost svojih članova, tako što stvara uvjete za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog čovjeka

-       organizira samostalno ili u suradnji s drugim društvima planinarske izlete, pohode, ture, susrete, sletove, ekspedicije, logorovanja, planinarska takmičenja i druge manifestacije

-       organizira obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, putova i sl.

-       jača materijalnu osnovu i imovinu udruge planinara, vodi brigu i pomaže u gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuća, skloništa)

-       promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni rad među planinarima

-       njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njegovo očuvanje

-       organizira osposobljavanje svoga  članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i dr. sličnih stanja

-       surađuje s odgovarajućim  institucijama i dr. udrugama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju

-       brine se o upoznavanju članstva s tehnikom planinarstva i alpinizma, te o razvoju i unapređenju planinarenja uopće

-       priređuje predavanja, izložbe i sl. s planinarskim sadržajima

-       obavlja i dr. poslove potrebne za unapređenje planinarenja.

 

Članak 13.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

-          Međunarodna razvojna suradnja - zaštita okoliša i prirode, unapređenje zdravlja

-          Međunarodna prijateljstva,

-          Odgoj i obrazovanje – odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

-          Sportska rekreacija – tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano provode radi unaprjeđenja zdravlja i rekreacije, organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko edukativnih projekata i programa

-          Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi – organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem

-          Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

-          Promocija sporta i zdravog načina življenja

-          Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja - Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi

-          Očuvanje prirode - Ostale djelatnosti očuvanja prirode

-          Zaštita okoliša - Ostale djelatnosti zaštite okoliša

 

 

 1. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 14.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

-          izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

-          javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

-          izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

-          korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

-          javnim priopćavanjem,

-          organiziranjem posebnih događanja,

-          na druge odgovarajuće načine.

 

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 15.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba  koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta i odredbi planinarske etike.

Fizička ili pravna  osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu i podnosi je Predsjedniku Udruge.

Članom Udruge postaje se danom upisa u popis članstva.

Član nakon prijema u članstvo dobiva člansku iskaznicu s članskim brojem.

Članstvo u Udruzi dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom odnosno markicom o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

 

Članak 16.

U ime maloljetnih članova, pristupnicu udruzi potpisuje samo zakonski zastupnik (roditelj/skrbnik) ukoliko član do dana podnošenja pristupnice nije navršio 14 godina života, odnosno zakonski zastupnik i član ukoliko je član u dobi od navršenih 14 do punoljetnosti.

 

Članak 17.

U Udruzi postoje aktivni članovi i neaktivni članovi.

Svaki novi član prvenstveno se upisuje u popis neaktivnih članova, a nakon zadovoljenja uvjeta, a aktivnim članom postaje nakon što u jednoj kalendarskoj godini sudjeluje u najmanje tri aktivnosti koje organizira Udruga.

Aktivni članovi koji tijekom jedne kalendarske godine ne budu sudjelovali u najmanje tri aktivnosti koje organizira Udruga, biti će prebačeni iz popisa aktivnih u popis neaktivnih članova.

 

Članak 18.

Aktivni članovi imaju slijedeća prava:

-       aktivno sudjelovati u radu Udruge, predlagati i sudjelovati u donošenju odluka i zaključaka

-       birati i biti biran u tijela Udruge

-       pravo glasa na Skupštini koje vrše osobno

-       sudjelovati u organiziranim planinarskim aktivnostima

-       koristiti povlastice vezano za članstvo u planinarskoj udruzi.

 

Neaktivno članovi imaju slijedeća prava:

-       sudjelovati u radu Udruge, davati prijedloge, bez sudjelovanja u donošenju odluka i zaključaka

-       sudjelovati u organiziranim planinarskim aktivnostima

-       koristiti povlastice vezano za članstvo u planinarskoj udruzi

 

 

 

 

 

                                                                    Članak 19.

Maloljetni članom postaje svaka maloljetna fizička osoba koja  ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 15. Statuta.

Maloljetni članovi se također razvrstavaju u kategoriju aktivnih i neaktivnih članova i imaju ista prava i obveze  kao i redovni članovi, prilagođene njihovoj dobi, osim prava biranja i biti birani u tijela Udruge.

 

Članak 20.

Dužnosti člana Udruge su:

-       baviti se planinarskim aktivnostima

-       sudjelovati u radu Udruge i svojom aktivnošću doprinositi unapređenju rada

-       pridržavati se pravila i normi planinarske udruge i čuvati njen ugled

-       redovito plaćati članarinu

-       čuvati i podizati ugled i interes Udruge

-       čuvati imovinu Udruge.

 

Članak 21.

Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine donosi Skupština Udruge.

 

Članak 22.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički, po kategorijama članstva i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge.

 

Članak 23.

Članstvo u udruzi prestaje:

-          prestankom postojanja Udruge,

-          istupanjem, danom podnošenja pismene ili usmene izjave o istupanju iz članstvaUpravnom odboru Udruge,

-          isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,

-          isključenjem zbog neplaćanja članarine sukladno Odluci iz čl. 21. Statuta,

-          smrću člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, a član koji je nezadovoljan odlukom ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

 

Stegovna odgovornost članova

 

Članak 24.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

-          kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,

-          nepoštivanje odredbi Statuta,

-          nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,

-          neizvršavanje preuzetih obveza,

-          nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,

-          nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,

-          narušavanje ugleda Udruge.

 

Članak 25.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

 

Članak 26.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

 

 

 

 

Članak 27.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

 

Članak 28.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 29.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 

 

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 30.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

 

Članak 31.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik Udruge
 4. Tajnik Udruge

 

Skupština

 

Članak 32.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi aktivni članovi Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu sudjelovati i neaktivni članovi Udruge, ali bez prava glasa.

 

Članak 33.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

 

Članak 34.

Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva tajnik Udruge.

Sjednicu Skupštine otvara i njome rukovodi do izbora radnog predsjedništva predsjednik Udruge ili član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Skupština se saziva najmanje 8 dana  prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge, a može biti dostavljen i elektronskom poštom.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz redova prisutnih aktivnih članova.

Rad Skupštine uređuje se  Poslovnikom koji donosi Skupština.

 

Članak 35.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje  1/3 aktivnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 36.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine će sazvati zadnje upisana osoba za zastupanje Udruge u Registru udruga Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana isteka mandata tijela, a u slučaju da ni takav način sazivanja nije moguć, sjednica će se sazvati po proceduri sazivanja izvanredne skupštine, na zahtjev 1/3 aktivnih članova Udruge, po proceduri definiranoj prethodnim člankom.

 

Članak 37.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina aktivnih članova Udruge.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih aktivnih članova, ako Statutom nije određena potrebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom aktivnih članova Udruge.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Sjednica Skupštine može biti održana i elektronskim putem, na način da se članovima Skupštine dostave prijedlozi svih materijala o kojima Skupština mora odlučiti, a temeljem kojih će svaki član elektronskom poštom Predsjedniku dostaviti svoj stav o predloženim materijalima i izjasniti se o glasanju o predloženim materijalima. Dokazi o glasanju (print elektronske pošte) čuva se u arhivi udruge, kao prilog usvojenim materijalima.

 

Članak 38.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-          usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

-          bira i razrješava predsjednika i tajnika

-          bira i razrješava članove Upravnog odbora

-          bira i razrješava likvidatora Udruge

-          odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-          usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-          usvaja godišnje financijsko izvješće

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

-          donosi odluku o statusnim promjenama

-          utvrđuje visinu godišnje članarine

-          donosi Poslovnik o svome radu

-          odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Upravni odbor

 

Članak 39.

Upravni odbor broji 11 članova koje bira Skupština, na četiri godine, a mogu biti ponovo birani na tu dužnost.

Predsjednik Udruge član je Upravnog odbora, a u Upravni odbor biraju se još po dva člana iz središnjice i iz svake podružnice Udruge, od kojih jedan mora biti pročelnik.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik na svoju inicijativu, na prijedlog tajnika ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odluke i zaključke donosi javnim glasovanjem i to većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži donijete odluke i zaključke.

 

Članak 40.

Upravni odbor Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-          provodi politiku, smjernice  i odluke koje je utvrdila Skupština, donosi poslovnik, plan i program svog rada

-          upravlja imovinom Udruge i donosi odluke o materijalno-financijskom poslovanju sukladno financijskom planu

-          priprema i razmatra materijale za Skupštinu

-          surađuje s dr. planinarskim društvima, udrugama, zajednicama, trgovačkim društvima i državnim tijelima

-          objedinjava i usmjerava rad svih radnih tijela Udruge

-          organizira i saziva potrebna savjetovanja, predavanja, tečajeve i dr. skupove radi osposobljavanja svojih članova

-          donosi prijedlog financijskog plana i prijedlog plana rada Udruge,

-          savjetuje Predsjednika Udruge u slučaju potrebe,

-          daje prijedloge nadležnim tijelima za dodjelu priznanja zaslužnim članovima Udruge

-          obavlja stručne, tehničke, administrativne i njima slične poslove za potrebe Udruge

-          ustanovljava potrebna radna tijela radi boljeg ostvarivanja ciljeva i zadaća

-          određuje predstavnika Udruge u HPS

-          donosi odluku o izdavačkoj, informativnoj, marketinškoj i dr. djelatnosti

-          imenuje i razrješava ovlaštene potpisnike u Udruzi,

-          obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, kao i one koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 41.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

 

Predsjednik Udruge

 

Članak 42.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 43.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 44.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

-          na vlastiti zahtjev,

-          u slučaju  nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

-          opozivom.

 

Članak 45.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 24. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom redovnih članova Udruge.

Članak 46.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

 

Članak 47.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-          odgovara za zakonitost rada Udruge,

-          vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

-          odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

-          dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

-          sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-          predlaže Upravnom odboru projekte u kojima bi Udruga trebala sudjelovati i realizirati ih,

-          predlaže Upravnom odboru i Skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

-          predlaže izmjene i dopune statuta,

-          obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Tajnik Udruge

 

Članak 48.

Tajnik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge u slučaju spriječenosti Predsjednika ili kada ga Predsjednik za to ovlasti.

Tajnik Udruge vodi popis članstva, vodi zapisnike sa sjednica tijela, priprema materijale za tijela Udruge, pomaže predsjedniku u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Upravnog odbora te obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom koje mu povjeri Predsjednik.

 

Članak 49.

Tajnika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Tajnika Udruge.

Za svoj rad Tajnik Udruge je odgovoran Predsjedniku i Skupštini Udruge.

 

Druga tijela udruge

 

Članak 50.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odborna prijedlog predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

 

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 51.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog  Upravnog odbora.

 

Članak 52.

Udruga svoje članstvo i rad može organizirati kroz ustrojstvene oblike kao: podružnice, sekcije, odsjeke, ogranke i stanice, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe i ne mogu ga steći.

Podružnice mogu biti za područje grada, općine, mjesnog odbora, mjesta ili trgovačkog društva.

Sekcije mogu biti: markacijska, alpinistička, skijaška, speleološka.

Odsjeci mogu biti: za školsku djecu, za mladež, za veterane.

Podružnice, sekcije, odsjeci, ogranci i stanice biraju svog pročelnika.

Pročelnik podružnice član je Upravnog odbora po funkciji.

 

Članak 53.

U okviru Udruge mogu se osposobljavati članovi za pojedine stručne službe i djelatnosti predviđene Statutom HPS-a.

Članovi Udruge osposobljeni za specijalne stručne službe i djelatnosti mogu se udruživati u Stanice na području Istre.

Sve oblike školovanja i usavršavanja koja se financiraju sredstvima Udruge odobrava Upravni odbor.

 

 

 1. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 54.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

 

Članak 55.

Udruga upravlja sredstvima za svoj rad sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruga građana i u okviru svog godišnjeg financijskog plana.

Članak 56.

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština.

Financijski plan donosi se za jednu poslovnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donijet. Po završetku godine sastavlja se završni račun koji usvaja Skupština.

Usvojeni financijski plan može se po potrebi mijenjati.

 

Članak 57.

Imovinom Udruge upravljaju i raspolažu tijela Udruge sukladno propisima o materijalno financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Ako u svom djelovanju Udruga ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge, odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

Članak 58.

Društvo može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluku o stjecanju imovine, kao i o davanju u zakup nekretnina donosi Upravni odbor o čemu obavještava Skupštinu na idućoj sjednici.

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 59.

Udruga prestaje postojati:

-          odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge

-          odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

-          u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom redovnih članova Udruge.

 

Članak 60.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Umag.

 

Likvidator udruge

 

Članak 61.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

Članak 62.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

 

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 63.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 64.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

 

Članak 65.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 66.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbordužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 67.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 68.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku  koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 69.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje tijelo koje je akt i donijelo.

 

Članak 70.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.

 

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge donesen 9. prosinca 2013. godine.

 

 

                 Predsjednica Udruge

                  Žužana Dušanić